ดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแจ่งกู่เรือง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัดฯ เข้าศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ 4 กลุ่มงาน พบว่า โรงเรียนมีนักเรียน จำนวน 812 คน มีข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน มีจุดเด่นในเรื่องวิชาการ ต้องเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ โรงเรียนและนักเรียนมีความปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่