การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีงบประมาณ 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีงบประมาณ 2566 ของ สพป.ลำพูน เขต1 ผ่านระบบ Video Conference