ประชุม ITA สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพุน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายเดชอนัน คุนุ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ลำพูน เขต 1 และนางสาวนิชาดา วิเศษกาฬ นิติกรปฏิบัติการ สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) NO GIFT POLICY การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566