ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัดฯ โดยได้ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน พร้อมได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในการนี้ได้เดินทางไป 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าซาง โรงเรียนบ้านหนองดู่ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า และโรงเรียนวัดบ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตามลำดับ