นำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก ก.ต.ป.น. ต้นแบบระดับประเทศรุ่นที่ 2

สพป.ลำพูน เขต 1 นำโดย ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นำเสนอผลงานทางวิชาการในการติดตาม และประเมินผลงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือก ก.ต.ป.น. ต้นแบบระดับประเทศรุ่นที่ 2 เชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย 1. นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ประธานกรรมการ 2. นางสาวสาลิณี เลิศอัคฆากร กรรมการ 3. นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา กรรมการ 4. นางสาวสิรัธร ไหวพริบกรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล 2 องค์ประกอบ 7 ประเด็นพิจารณา องค์ประกอบที่ 1 ด้านการดำเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) องค์ประกอบที่ 2 ผลความสำเร็จการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566