ให้ข้อมูลคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน สพฐ.

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกับบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกท่าน ในการต้อนรับ และให้ข้อมูลกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในสพฐ. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการในการดำเนินงานความคุมภายในของสพป.ลำพูน เขต พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงการดำเินนงานควมคุมภายในของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน