IQA AWARD

เมื่อวันที่​ 4 กันยายน​ พ.ศ. 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดการประชุมการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล  IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน