Thai School lunch

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 นำทีมโดยนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน ลำพูน เขต 1 รก.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน ตรวจการจัดรายการอาหารกลางวัน ตามระบบ Thai School lunch ให้เป็นไปแนวทางของ สพฐ. รวมทั้งได้ติดตามการขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานการป้องกันยาเสพติด การรับนักเรียน และการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ณ โรงเรียนวัดเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน