การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ร่วมกันประชุมเพื่อตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองผู้ยื่นเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ทั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 75 คนที่มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ฯ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน