Zoom meeting การรับนักเรียนและการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 บุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสพฐ.ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผ่าน Zoom meeting เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน