พัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ณ สพป.เชียงราย เขต 1 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนางนงคราญ ปัญญสีห์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน