ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สุธีรัตน์  อริเดช  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นปะธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา) ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พ.ศ. 2565 ที่ว่างก่อนครบวาระ  โดยมีดร.กฤติน  พันธุ์เสนา  รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566