ประชุมทีม Coaching Team

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทีมประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนางนิตยา ปารมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน