1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมีดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 9 เครือข่าย พร้อมกับบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน