ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.00 น. ที่ โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา อำเภอป่าซาง นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลำพูน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสถานศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดลำพูน จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมพิธี เนื่องด้วย วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ดังนั้นคณะลูกเสือแห่งชาติจึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ การที่พระองค์ท่านได้ทรงนำเอา กิจการลูกเสือมาเผยแพร่ในประเทศไทย เนื่องด้วยทรงมีพระราชประสงค์ใน อันที่จะนำเอาวิชาการ และความรู้จากกระบวนการของลูกเสือ มาฝึกอบรม เยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน เสียสละ มีวินัย มี ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา กิจการของลูกเสือได้แพร่หลายและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ