อบรมทักษะในการคุ้มครองเด็ก Child Safeguarding

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครู เรื่อง ทักษะในการคุ้มครองเด็ก (Child Safeguarding) สำหรับโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรโรงเรียนคุ้มครองเด็ก สพป.ลำพูน เขต 1 มีความรู้และทักษะในการคุ้มครองเด็ก (child safeguarding) ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และคณะวิทยากรโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ภาคเหนือ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสันคะยอม ,โรงเรียนวัดขี้เหล็ก ,โรงเรียนบ้านหนองเกิด,โรงเรียนวัดป่าสัก และโรงเรียนบ้านห้วยหละ (สพป.ลำพูน เขต 2) ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน