เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 84 คน รวมถึงได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน