ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในด้านวิชาการ การบริหารบุคคล ด้านความปลอดภัย ด้านงบประมาณ และด้านกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพุน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566