กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 มอบหมายให้ นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2566 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเสนอขอรับงบประมาณจำนวน 6 โรงเรียน ได่แก่ โรงเรียนวัดสันป่าสัก โรงเรียนบ้านดอยคำ โรงเรียนบ้านหนองยางไคล โรงเรียนวัดป่าแดด โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ และโรงเรียนบ้านดอยแก้ว ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต1 จะได้รับรองผลการพิจารณาจัดลำดับและเสนอขอรับงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน