++ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ (ภาคเรียนที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖