++ขอประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดนัดล่วงหน้าเบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง