ซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อสร้างทักษะด้านความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.  2566 ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อสร้างทักษะด้านความปลอดภัย โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะด้านความปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี การปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รู้จักวิธีการป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ รองรับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป ภายใต้มาตรการ 3 ป. การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปรามและเพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุภัย ให้กับนักเรียนแกนนำ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา รวมถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน