ประชุมผู้บริหารสัญจร@ปงแม่ลอบ

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ประจำสัปดาห์ โดยสัปดาห์นี้ได้มาประชุมแบบสัญจรที่โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนในพื้นที่เกาะ) โรงเรียนพักนอน และโรงเรียนคุณภาพ Stand Alone  ในการนี้ได้แจ้งข้อราชการและร่วมปรึกษาภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม กับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยดร.พิชัย  บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ  สพป.ลำพูน เขต 1 อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2566