โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนบ้านป่าเลา

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ดร.พิชัย  บุญมาหนองคู  รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และดร.กฤติน  พันธุ์เสนา  รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมกับผู้บริหาร สพป.ลำพูน  เขต 1  และผู้ติดตาม ได้นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนในพื้นที่เกาะ) โรงเรียนพักนอน และโรงเรียนคุณภาพ Stand Alone  ในการนี้ได้ชมการนำเสนอโครงการเลี้ยงไก่เนื้อ 3 สายพันธุ์ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของครูโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาแม่สะแงะ พร้อมให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนป่าเลา  อ.เเม่ทา  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม  พ.ศ.  2566