STEM Education

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  พ.ศ.  2566  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก สพฐ.รหัสหลักสูตร 65074 บูรณาการกับผลงานเชิงประจักษ์ของครูเกียรติยศฯ  ระหว่างวันที่ 17 – 18  สิงหาคม  2566  คณะวิทยากรประกอบด้วย ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมา ศึกษานิเทศก์ นางสกาวเดือน ขัดเรือน ศึกษานิเทศก์ นางเมทนี โนโชติ ศึกษานิเทศก์ นางสาวมธุรส เสนา ศึกษานิเทศก์ และครูเกียรติยศ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ นางสิริวรรณ ใจกระเสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบัว นางฉัตรสุดา วงศ์โสมะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านม้า และนางสาวศิลาทิพย์ คำใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยไซ  ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน