++คำแนะนำการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา