++ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษาโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖