++ประชาสัมพันธ์การร่วมเป็นเครือข่ายการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู