สภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2566 “จิบกาแฟ แลโคก หนองนา ”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 ณ ที่ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา เรือนจำชั่วคราวจังหวัดลำพูน (บ้านยู้) อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2566 “จิบกาแฟ แลโคก หนองนา” โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด ซึ่งมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานอย่างไม่เป็นทางการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุย และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ