พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ มีโรงเรียนในสังกัดฯ ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย จำนวน 25 โรง และระดับประถมศึกษา จำนวน 20 โรง