ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2566  คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประเมินนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน