++ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) โครงการเผยแพร่อุดมการณ์ และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype)