++ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาการรู้สะเต็มของครูภาคเหนือโดยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน (STEM outdoor)