ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พบกลุ่ม DLICTและการเงิน

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT ) และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อทำความรู้จักเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงบทบาทในการทำงาน และติดตามผลการปฎิบัติงานในภาพรวม ตลอดจนสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในการนี้ ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566