ประชุมคณะกรรมการสรรหา และการเลือก ก.ต.ป.น.

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566