PA Support Team

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเสริมสร้างพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( PA Support Team) โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566