ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนวัดทากาศ