กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประจำปีบัญชี 2567 ครั้งที่ 1 /2567 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต1 อ.เมือง จ.ลำพูน