ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนด้านทักษะการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษาและกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาทางไกลฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนด้านทักษะการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนโดยมี ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ และ ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบคลัง สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน