บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนัก และความรู้ทักษะ เชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัย และครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของโรงเรียนทุกโรง ในสังกัดฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน