รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  OBEC  AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เปิดเผยว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ  ได้รับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  OBEC  AWARDS ระดับชาติ  ครั้งที่ 11  ดังต่อไปนี้  1.นางวลัยลักษณ์  แก้วมณี  สพป.ลำพูน  เขต 1 รางวัลเหรียญทอง  ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ  2.นายจตุรงค์  เดชะวงศ์  โรงเรียนบ้านหนองดู่  สพป.ลำพูน  เขต 1  รางวัลเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ  3.นายพีระณัฏฐ์  สังข์สอน  สพป.ลำพูน  เขต 1 รางวัลเหรียญทอง  บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  4.นางสาวชันท์ธิดา  ประพิณ  โรงเรียนวัดบ้านม้า  สพป.ลำพูน  เขต 1  รางวัลเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  5.นางรัตน์ดา  สุภาคำ  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก  สพป.ลำพูน  เขต 1  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  6.นายศักดิ์ชาย  ขวัญสิน  โรงเรียนวัดบ้านม้า  สพป.ลำพูน  เขต 1  รางวัลเหรัยญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 7.โรงเรียนวัดบ้านม้า  สพป.ลำพูน เขต 1 รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  8.นางสาวสรารัตน์  เดชะวงศ์  โรงเรียนอนุบาลลำพูน  สพป.ลำพูน  เขต 1  รางวัลเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการเสอน  9.นายจตุรงค์  เดชะวงศ์  โรงเรียนบ้านหนองดู่  สพป.ลำพูน  เขต 1  รางวัลเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน