++ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ และประชุมทางวิชาการ