ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นายวินัย  แป้นน้อย  รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ดร.กฤติน  พันธุ์เสนา  รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และดร.พิชัย  บุญมาหนองคู  รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ลำพูน  เขต 1  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีนายอโณทัย  ไทยวรรณศรี  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฯ  และนางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  และคณะฯ  ที่มาติดตามการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   และจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน