ประกาศโรงเรียนบ้านศรีป้าน เรื่อง แก้ไขประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนวัดทากาศ