โครงการพาน้องกลับมาเรียน พิธี(MOU)ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพาน้องกลับมาเรียน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 /สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน/สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน/สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน/สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน/สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน/สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน/โรงพยาบาลลำพูน/ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนการสร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และหรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน