++ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอบแบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของครู โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ครูผู้สอนในทุกระดับช่วงชั้นตามที่สถานศึกษาเปิดสอน กลุ่มสาระเรียนรู้ละ 1 คน และครูปฐมวัย (ถ้ามี) 1 คน โดยตอบแบบสอบถามผ่าน Google Forms