ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7