ร่วมประชุม สกสค. จังหวัดลำพูน

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูนเป็นประธาน เพื่อร่วมพิจารณาการติดตามหนี้ค้างไตรมาส พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนมูลนิธิทวี บุญยเกตุ ประจำปีพ.ศ.2566 และพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนมูลนิธิการศึกษาบุตรครู ประจำปีพ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักงานสกสค.จังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566