ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 โดยมีนายนิมิตร โอ๊ตฟู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน