ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 10/2566 โดยมีนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธาน และดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน